"O’n sgyrsiau cyntaf gyda staff YDDS hyd at y trefniadau terfynol ar gyfer ein seminar, doedd dim erioed yn ormod o drafferth i dîm YDDS. Roedd y cyffyrddiadau arbennig fel y cynnyrch lleol ar gyfer ein ciniawau a’n ciniawau gwych drwodd i’r Hen Neuadd drawiadol a mannau cynadledda eraill, wedi cyfrannu tuag at digwyddiad llwyddiannus iawn"

Aspen UK, Seminar Arweinyddiaeth Foesegol ar Adegau o Argyfyngau, Hydref '22

"Roeddwn ni am ysgrifennu atoch i ddweud am y diwrnod gwych y cawsom ar gyfer priodas ein mab ar y 30.07.22. Roedd yr holl staff a gymerodd ran mewn unrhyw ffordd yn arbennig. Roedd y bwyd a'r gwasanaeth ar y dydd yn eithriadol a doedd dim byd yn ormod o drafferth i neb. Rhedodd y diwrnod cyfan yn esmwyth, roedd yn hamddenol ac yn hwylus ac nu fu unrhyw gwynion na phryderon gan fod y paratoadau a’r cyflwyniad ar y dydd yn wych"

Priodas Matthew a Jaime, Gorffennaf '22

"Roedd y staff ar y safle yn barod iawn i'n helpu i deimlo'n gartrefol ac roeddent yn rhoi sylw mawr i’r ceisiadau ar hap yr oeddem yn eu taflu atynt. Roedd y penwythnos yn dda iawn a chafwyd llawer o sylwadau cadarnhaol am y llety"

Cynhadledd ARUP, Gorffennaf '22

"Hoffai Miles a minnau a gweddill y tim ddiolch o galon am ddigwyddiad 'Balchder Gaeaf' hynod o lwyddiannus! Mynychodd mwy na 100 o fobl yn ystod y dydd, er gwaethaf y tywydd anrhagweladwy. Diolchwn yn arbennig i’r Brifysgol a’i staff arlwyo am ddarparu gwasanaeth a darpariaethau rhagorol drwy gydol y dydd, ac adeilad cynnes"

Vince Hayward, LGBTQ+ Sir Gaerfyrddin, Rhagfyr '22, December ’22

cyCY